ஒரு பொரியாளன் எழுதிய பொது அறிவு திரட்டு

ஒரு பொரியாளன் எழுதிய பொது அறிவு திரட்டு

200.00

SKU: MJPH10066 Category: Product ID: 2907

Description

எல்லா கட்டுரைகளும், அறிவின் வெளிப்பாடு. ஆழமான சிந்தனையில் இருந்தவை என்பதை மறுப்பதற்கல்லை. அனைத்து தரப்பு வரகர்களையும், கவரக்கூடிய வகையில் தலைப்புகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு கருதப்பட்டுக்கான.
இந்த கட்டுரைத் தொகுப்பு, பள்ள, நல்லா மாணவர்களுக்குப் படமாக பாத்துரைக்கத் தகுதி படைத்தது. சிறந்த கட்டுரைகள் நிறைந்தது என்பது சிறப்பாகும், நூலை நண்ணுறும் வாசகர்கள் மனதில் நீச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தினை இந்த நூல் ஏற்படுத்தும் என நம்புகறேன்.