இலக்கிய இயக்கங்களும் திறனாய்வு போக்குகளும்

இலக்கிய இயக்கங்களும் திறனாய்வு போக்குகளும்

300.00

SKU: MJPH10188 Category: Product ID: 3223

Description

ஒரு நாட்டுக்குள் நுழைய எண்ணற்ற வழிகள் இருப்பதுபோலே தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றை அழுதுவதற்கும் பதவது வழிகள் உள்ளன. ஆனாம், ‘அந்த வழியாகச் சென்றாம் முலுக்காருடையும் அறியனம்’ என்ற தெலிவு பயனிப் போருக்கு இருக்க வேண்டும்.

இலக்கிய இயக்கங்களும் நிறனாய்வுப் போக்குக்கும் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு காலக்கருடத்தினும் ஒவ்வொரு விதமான இயக்கங்களும் நிறனய்வுப் கிக்குகளும் நோன்றி, வார்ந்துள்ளன. அந்த இயக்கங்களைப் பற்றியும் அவை சார்ந்த, அவை முன்மொழிந்த, அவை உருவாக்கிய நிறனய்வும் போக்குகளைக் குறித்தும் கூறித்துகொள்வதன் க்ஷியாகத் தமிழ் இலக்கிய வரனற்றை துணுரி, அணுப் புரிந்துகொள்ள இயஜம். நாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியின் வாம் பேறக் காரணமான இலக்கிய இயக்கங்கள் குறித்த அறிவினை அாடவும், ஒரு நூவைத் நிறனய்வும் மெலியும் சுற்றவைப் பேற விழைவோரும் உள்வாங்க வேண்டிய உன்னதத் தொகுப்பு கூத்தல்.