என் இனிய இறைவன் முருகனுக்கு!

என் இனிய இறைவன் முருகனுக்கு!

100.00

SKU: MJPH10141 Category: Product ID: 2979

Description

தமிழ்க் கடவுள் முருகனுக்கு ஆசை தீரக் கவிகள் படைத்துள்ளேன். உயிரெழுத்துக்களில், ஆறுபடை வீடுகளில், மாதங்கள், வாரங்களின் பெயர்களில் என இன்னும் எத்தனை எத்தனையோ! அத்தனையும் காணாது எம் குலம் காக்கும் கடவுளுக்கு
ஈங்கு இதைக் காணும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் அருள் வேண்டி, அவன் தாள் வணங்கி,