கட்டுரை(த்) தேன்

கட்டுரை(த்) தேன்

250.00

SKU: MJPH10186 Category: Product ID: 3222

Description

தமிழ் இலக்கியம், தமிழ் இலக்கணம் அன்று நாம் பருத்து ஆய்வுசெய்யும் பெரும்பரப்பில் நாம் துணுகி நுணுகிக் கண்டடைவது தமிழர்றம் வழ்வியல் முறைமைகளைந்தான்.
சங்க இலக்கியம் முதல் பெண்ணியம் வரை, கமிர் முதல் தற்காலா கவிஞர் வரை, முடியுடை மூவேந்தர்கள் முதல் தற்கால அரசியல் பெரும்புள்ளிகள் வரை அல்லைகொண்ட கெப்பெரும் பரப்பைத் தன்னகத்தில் கொண்ட முப்பது சுகதிரைகளை இடையது இந்நாள்.
இவை எழுதப்பட்ட காலகம் தூவவூம் வெய்வேராக இருப்பினும் இவற்றை இருவக்கிய பேராயிரியர் முனைவர் ஜெ.தேவி அவர்கன் சிந்தனை ஒன்றாமத்தான் இருந்திருக்கிறது. அவரின் தோமிரம் இவற்றின் வழியாகர், தமிழர்தம் செய்மாந்த வாழ்வியல் தெறியைர். கொளுத்துக்கொண்
மொந்தக் கட்டுரைக்கும் இமர்ந்து ஒரு பொடித்தலைப்பாகத் ‘தேன்’ அன்று கொதத்திருப்பதும் ஒரு காரணத்தை முன்னிகருத்தான். ஒவ்வொரு கடத்ரையும் தேன்குடம்தான். தமிழர் வாழ்வியல் பத்தி வடிகர்கள் திகபட நிககட அறிந்துக்கள்ள இயலும். பதியோக