கருப்பு வெள்ளை

கருப்பு வெள்ளை

400.00

SKU: MJPH10171 Category: Product ID: 3008

Description

“கந்தச் சிறுகதை நாகப்பட உள்ள அனைத்துக் கதவாறும் பெறுவாவே ஓர் ஏக்சை இழையோடி இருக்கிறது. அந்த ஏக்கத்திற்கான அடிப்படைக் காரணம் மனிதர்களின் ஆசைகளே!
ஆகைலா நிறைவேற்ற முயற்சி செய்யும் மாரர்கள் அவற்றை நிறைவேற்ற முடியாத ஆழற்ற, தன்னிறையாத்து, சேர்ந்து, தாக்காரேயே தேங்கப் போகிறார்கள். அந்தத் தேக்கா ஏக்கமாகக் கிணற்றுக்கர் விழுந்த போர் நிலைபெற்றுவிடுகிறது. !
ஒவ்வொருவரின் ஆழமானத்திலும் ஓர் ஏக்கம் உாறு, சிலருக்குப் பல ஏக்கங்கள் இருக்கலாம். ஏக்கங்கள் இல்லாமல் வாழ்பவர்க்கா, ஏக்கங்களர் தங்கருக்குள் அத்துக் கோல்வaar உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியான மாதர்காகத் திகழ முடியும். ஏக்கத்தை மறைத்துக்கால்வர்கள் பிறர் முன்னிலையில் மகிழ்ச்சியானவர்களாகத் தங்களை முன்னிறுத்திகாகாள்ள முடியுமே தவிர, உண்மையில் மகிழ்ச்சியாக வாழவே முடியாது.