சிறுகதை வரலாறும் சில ஆளுமைகளும்

சிறுகதை வரலாறும் சில ஆளுமைகளும்

200.00

SKU: MJPH10071 Category: Product ID: 2912

Description

மூன்று தலைமுறையைச் சார்ந்த மூன்று விதங்கள் சிறுகதைகளை எழுதக் கூடிய, மூன்று சிறுகதைப் படைப்பாளர்களில் சிறுகதைகளை மையப்படுத்துகிறது இந்தப் புத்தகம்.
சிறுகதைகளைப் புரிந்துகொள்ள தேவைப்படும் தெளிவு, அழிவுகளைக் கற்றுக் கொடுக்கிறது இந்தப் புத்தகம்.
சிறுகதைகளில் மீது உங்களுக்கு விருப்பத்தை ஏற்படுத்தும் புத்தகம் இது, சிறுகதைகளை விரும்பி வாசிப்பவர்காைடு உரையாடும் புத்தகம் இது.