சுழற்சி எண்கள்

சுழற்சி எண்கள்

60.00

SKU: MJPH10007 Category: Product ID: 2615

Description

கடிகார சுழற்சிப்படி சுழலும்இலக்கங்களைக்கொண்ட எண்கள் சுழற்சி எண்கள் என்று அழைக்கப் படுகின்றன. 2, 3, 4, 5 முதல் 15 இலக்கங்கள் வரையிலான சுழற்சி எண்களைப்
பற்றி இந்த நூல் பொதுவாகக் கூறுகிறது