செல்பி வித் சையின்ஸ்

செல்பி வித் சையின்ஸ்

250.00

SKU: MJPH10063 Category: Product ID: 2904

Description

“அவியலை அழகுத் தமிழில் அனைவருக்கும் வழங்க முடியமா? என்ற கேள்விக்கு ‘ஆம்’ என்று பதில் கூறி, அதற்குத் தாமே சாட்சியாக உள்ளது இந்தப் புத்தகம்,
‘தமிழ்மொழி வழி அறிவியல்’ என்ற சிந்தனைக்கு இந்தக் கட்டுரைத் தொகுப்பு Hஒரு ழைக்க. இதைப் போன்றே எண்ணற்ற நாடுகளைச் சேர் எழுதியிருந்த போதிலும் இதை ‘pை க’ என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவதற்குக் காரணம், இந்தப் புத்தகம் மதக்காழ்ப்பற்ற, அரசியன்: ‘sle அவியலயே’ வார்க்க ருக்குத் தந்துள்ளமைதான் –
– “அறிவியல் என்றாலே அறிவுள்ளவர்கள் படிப்பதுதானே? எளியவர்க்கு அது புரியாதே? என்ற கேள்விக்கு ‘இபே’ என்று பதில் கூறி, ‘அலைவருக்கும் அரவியம்” என்ற புதுப் பாதையைக் காட்டுகிறது இந்தப் புத்தகம்.
– அடிப்படை அரனயை அன நிந்தைகளை அரவியல் விக்குளிக்ளுக்கும் புரியாத புதிர்கணத் தன்னை விடுவிக்க முயன்றுள்ளது இந்தப் புத்தகழ், அதுவும் அவரும் மந்து கொள்ளும் எளிய நடைன். அதுதான் இந்தப் புத்தகத்தின் பெருஞ்சிரப்பு.