தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு குறித்த பதிவுகள்

தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்பாடு குறித்த பதிவுகள்

600.00

SKU: MJPH10125 Category: Product ID: 2965

Description

பண்டைய தமிழ் மக்களின் பண்ணை அத்தைற்கு தமிழ் இலக்கியங்ககோ பிறந்த சான்றாக அமைகின்றன. உலகம் நல்வழயில் இயாங்குவதற்கு பண்பாடு (அல்லது) பண்புடையவராக காத்தல் மிகவும்சிறந்ததாகும்
“பண்புடையார்ப் பட்டுண்டு உலகம் அதுஇன்றேல்
மன்புக்கு மால்வது மன்” (குறள் 996)
என்பது உண்ரூவர் மாய்மொழி. அன்பும் அறாலும் சங்கெங்கும் பரம் பேருக் வாழும் வாழ்க்கைப் பண்பும் பயனுமாக Gooது பண்பாட்டின் நோக்கமாகும். தனிமனிதனின் ஒழுக்கமும் பண்பும் மிகவும், இன்றயமையாததாகும். இத்தகையப் பண்பாட்டுப் பதிவுகளை நம் முன்னோர்கள் வழைைமத்த தமிழ் இலக்க்யார்கள் காய்லாகம் பகிர்ந்து, கொள்வதே இந்நூலின் நோக்கமாக அமைகின்றது.