நாவல் வரலாறும் சில ஆளுமைகளும்

நாவல் வரலாறும் சில ஆளுமைகளும்

300.00

SKU: MJPH10074 Category: Product ID: 2915

Description

நாவல் என்றால் என்ன? நாவலை எப்படிப், படிக்க வேண்டும்? நாவில் என்னென்ன கூறுகளெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கும்? நாவலை எத்தகைய என்னோட்டத்தில் அணுக வேண்டும்? நாவலை எல்லாரெல்லா விமர்சனம் செய்யலாம்? போன்ற வினாக்களுக்கு விடை தரும்றது. இந்தப் புத்தகம். தமிழின் முக்கியமான எட்டு நாவல்களை மையப்படுத்தி, வாசகர்களோடு மனந்திறந்து உரையாடுகிறார். இந்நூல்,