பாதரச உணர்வுகள்

பாதரச உணர்வுகள்

100.00

SKU: MJPH10199 Category: Product ID: 3231

Description

இரவல் கொடு.. இரவில் கொடு
உன் கவிலகுகளை…
படித்து-= அசித்து.- ருசித்து… யின்
என்னையே தருகிறேன்
என்னில்
உன் கவிங்குகளை
உன்னை
இரவில் கொடு… இரவல் கொடு…