பாரதி வியத்தகு ஆளுமை

பாரதி வியத்தகு ஆளுமை

200.00

SKU: MJPH10087 Category: Product ID: 2928

Description

பாரதியைப் பார்த்தவுடன் மகாத்மா காந்தியடிக்குக்குத் தெந்துவிட்டது. ‘இவர் முதன்மையா மனிதர்’ என்று. அதனால் தான் அவர் சொன்னார் தமிழர்களிடம் “இவரைப் பத்திரமாகப் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்” என்றும், சகோதரி நிவேதிதா அவர்கள் பாதின் ஆழ்மனத்தை அறிந்திருந்தார். அதனால்தோன் அவர் பாரதிக்கு இடியடிப்போருைந்து கொண்டுவரப்பட்ட ஆலையைக் தொடத்தார். அவர்களுக்கெ.போழ் பாதி வாழ்ந்த காபேத்திலேயே அவன் மேன்மை புத்திருந்தது. ஆன, நாத்தான் பாரதியைப் மந்துகொள்ளவே இல்லை. அவர் இரந்த பின்னரும்கூட பாரதியை இந்தத் தலைமுறையினருக்குச் மிகச்சவொக அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் இந்தப் புத்தகம் எழுதப் பெற்றுள்ளது.