புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்க்கை

புலம்பெயர்ந்தோர் வாழ்க்கை

200.00

SKU: MJPH10076 Category: Product ID: 2917

Description

“மழைக்காலங்களில் எலும்புகள் எங்களின் இருப்பிடத்தை எளிதில் மாற்றுவது போல, மனிதர்கள் போர்க்காலங்களின் கரங்களின் வாழிடர்லைக் கடினமான போராட்டத்துக்குப் பின்னரே மாற்றிக் கொள்ள முடிகிறது. மழை உயந்த பின்னர் எலும்புகள் எங்களின் இருப்பிடத்துக்கு உடனே திரும்பி வருகின்றன. ஆனால், ‘போர்நிறுக்கும் அறிவிக்க பின்னரும் மனிதர்கணல் கல்வளவு எளிதில் தாயகம் திரும்பமுடிஷல்
லை. புலம்பெயர்ந்த மனிதர்கள் எளிதில் எங்கும் காலூன்ற இயல்வர் விலை. அவர்கள் படும்பாட்டை என்னற்ற சிறுகதைகள் பதிவு செய்துள்ளன. இவற்றின் மறு நீரட்டல் இந்தப் புத்தகம்.”