வெட்கம் வந்தது

வெட்கம் வந்தது

120.00

SKU: MJPH10017 Category: Product ID: 2625

Description

காதல், குடும்பம்,
சமுதாயம், உளவியல்,
அறிவியல் புனைவு
என்று பல
பரிமாணங்களை
உள்ளடக்கிய 27
சிறுகதைகளைக்
கொண்டிருக்கிறது.